CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

veliki kolotoč

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP000396

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(V -)

Datum procjene
01.12.1994.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Marković, L. (1994): Telekia speciosa Baumg. (HRCP000396). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/396. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Ljerka Marković
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  Osjetljiva vrsta.
 • Globalna procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Europska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procjenjivana - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  Prva procjena vrste.
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  U vrijeme cvatnje zamjetljiva biljka, koju sabiru izletnici.
 • Postojeće mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Nisu poduzimane.
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  Vrstu treba zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode na svim prirodnim nalazištima.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  Visoka višegodišnja zelen koja se razmnožava pomoću roški.
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Rubovi šuma, šumske sjecine i čistine, duž šumskih cesta, uz potoke i ponikve, pretežno u pojasu bukovo-jelovih šuma, na vlažnom i humoznom tlu. Izgrađuje posebnu biljnu zajednicu Telekietum speciosae koja pripada vegetaciji sječina i šumskih rubova razreda Epilobietea angustifolii. Nešto rjeđe se javlja i u vegetaciji visokih zeleni.
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  Iz literature je poznato da je u bližoj prošlosti bila obilno zastupljena na pojedinim lokalitetima u Gorskom kotaru i na Bijelim stijenama. Današnje stanje pokazuje kako se njezina brojnost smanjuje. U vrijeme cvatnje zamjetljiva biljka, koju sabiru izletnici.
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  -
 • Nacionalna rasprostranjenost
  Balkansko-karpatski florni element, u nas rasprostranjen na ograničenom području: Gorski kotar - Velika Kapela, Ravna Gora, okolica Lokava, Mrkoplja, Mrzle Vodice, Crnog Luga, Bijelih stijena i Ličke Plješivice.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Magnoliopsida
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Asterales
 • Porodica
  Asteraceae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  (1817). Enum. Stirp. Transsilv. 3
  Aronsson, Mora (2004) Thomas Karlssons Kärlväxtlista
 • Ostala hrvatska imena
 • Strana imena
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • Degen, A., 1938: Flora Velebitica. III. Budapest. (p. 128)
  Hirc D., 1896: Vegetacija Gorskoga kotara. Rad Jugosl. akad. 126: 1-82. Zagreb.
  Hirc, D., 1918: Novi prilozi hrvatskoj flori. III. Bijele stijene. Glasn. Hrv. prir. društva 30: 136-142. Zagreb
  Horvat, I., 1953: Prilog poznavanju raširenja nekih planinskih biljaka u jugoistočnoj Evropi. God. Biol. inst. Sarajevo V (1-2): 204-205.
  Horvat, I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Jugosl. akad. Prir. istraž. 30, Acta biol. II, p. 73-74. Zagreb.
  Neilreich, A, 1868: Die Vegetationsverhältnisse von Kroatien. Wien, p. 74.
  Rossi, Lj., 1924: Građa za floru južne Hrvatske. Prir. istraž. Jugosl. akad. 15: 187. Zagreb.
  Rossi, Lj., 1930: Pregled flore Hrvatskoga primorja. Prir. istraž. Jugosl. akad. 17: 311. Zagreb.
  Schlosser, J., Lj. Vukotinović, 1869: Flora Croat. p. 803. Zagrabiae.