CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

Gatalinka

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP003908

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(NT -)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene
nema procjene

Citat
Kletečki, E. (2006): Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (HRCP003908). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/3908. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 • Procjena ugroženosti vrste
 • Procjenitelj(i)
  Eduard Kletečki
 • Suradnik/ci
 • Obrazloženje procjene
  -
 • Globalna procjena
  Gotovo ugrožena - NT
 • Europska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • Mediteranska procjena
  Nije procijenjena - NE
 • IUCN razlog promjene
  Nema promjene kategorije
 • Napomena uz razlog promjene
  -
 • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
 • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
  -
 • Korištenje
  -
 • Ugroze i njihovi učinci
  -
 • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
  Ugroženost svih vodenih staništa na kopnu, posebice manjih vodenih površina, kao što su bare i lokve (osobito u primorju i na otocima) zbog onečišćivanja organskim i anorganskim tvarima, isušivanja ili procesa sukcesije te unošenja grabežljivih riba u mrijestilišta gatalinke. Gatalinka je najugroženija u primorju gdje ubrzano zbog smanjenog opsega ekstenzivnog stočarenja procesima sukcesije nestaju tradicionalne bare i lokve.
 • Postojeće mjere očuvanja
  11. Svojta je uključena u međunarodnu legislativu
 • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
  Postojeća zakonska zaštita: Zakon o zaštiti prirode, Habitats Directive: Annex IV
 • Potrebne mjere očuvanja
  -
 • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
  U primorju i na primorskim padinama planina (posebice u za{ti}enim podru~jima) te na otocima, gdje je vrsta najugro`enija, treba organizirati odr`avanje lokava i zabraniti uno{enje raznih grabe`ljivih vrsta riba u te vode. U kontinentalnom dijelu Hrvatske valja nadzirati sve zahvate na vodama i ne odobravati one koji bi mogli dovesti do nestajanja malih vodenih povr{ina na velikim prostorima.
 • Potrebna istraživanja
  -
 • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
  -
 • Biologija vrste
 • Opis
  -
 • Staništa
  -
 • Obrazloženje (staništa i ekologija)
  Mo`e `ivjeti u makiji, na rubovima listopadnih i mije- {anih {uma, {umskim proplancima i u {umarcima, u mo~varama. ^esta je u galerijskim {umama vrba i topola uz vodotoke. Odrasle jedinke `ive na drve}u, grmlju ili u visokoj travi, trstici i rogozu. Tijekom godine `ive na ve}oj ili manjoj udaljenosti od vode, ali voda (bare, lokve, jezera, mrtvaje, spori rije~ni i poto~ni tokovi) se mora nalaziti negdje u okolici jer joj je prijeko potrebna u vrijeme parenja i polaganja jaja te za razvoj punoglavaca. Zbog parenja i mrijesta su odrasle jedinke u vodi od kraja travnja do sredine lipnja (Cabela & Grillitsch 2001). PHYSIS Palaearctic Database staništa: 32.1; 32.7; 37; 41; 44; 53;
 • Duljina generacije
  -
 • Veličina i trend populacije
  -
 • Rasprostranjenost vrste
 • Globalna rasprostranjenost
  Gatalinka nastava čitavu Europu (osim jugozapadnog dijela gdje je rasprostranjena parapatrička svojta H. meridionalis, a na istoku je rasprostranjena sve do Kavkaza, sjeverne Turske i Izraela (Stumpel 1997).
 • Nacionalna rasprostranjenost
  U Hrvatskoj je praktički svuda rasprostranjena, osim u visokim gorskim predjelima i na nekim mediteranskim krškim planinama (npr. Velebit i Biokovo: Tvrtković & Kletečki 1993a, 1993b), a nema je ni na većini dalmatinskih otoka.


 •   Rasprostranjenost:

 • Sistematika
 • Razred
  Amphibia
 • Podrazred
  -
 • Nadred
  -
 • Red
  Anura
 • Porodica
  Hylidae
 • Sinonimi
 • Taksonomski izvori
  Arendt A., R. Gerend, C. Junck, F. Schoos, R. Proess, G. Schmidt 2003. Verbreitungsatlas der Amphibien des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 37.
  Gärdenfors (ed.) (1899-12-31 23:00:00) Rödlistade arter i Sverige 2000
  Kindvall, Oskar (2004-03-17 23:00:00) Lista över svenska groddjur baserad på flera källor.
  Linnaeus, C. (1899-12-31 23:00:00) Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classses, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata
  Linnaeus, C. (1899-12-31 23:00:00) Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classses, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata
 • Ostala hrvatska imena
  -
 • Strana imena
  European tree frog (engleski)
 • Locus typicus
  -
 • Bibliografija
 • -