CRVENI POPIS

Natrag
Card image cap

-

veliki panonski vodenjak

Znanstveni naziv vrste (u trenutku procjene)

Znanstveni naziv vrste (važeći)

Populacija
Razmnožavajuća populacija

Šifra
HRCP001985

Kategorija ugroženosti s kriterijem
(NT -)

Datum procjene
01.12.2006.

Prethodne procjene

 • 2004 - (NT -)
 • Citat
  Tvrtković, N. (2006): Triturus cristatus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) (HRCP001985). U: „Crveni popis divljih vrsta Hrvatske“. Dostupno na: https://crvenipopis.haop.hr/preglednik/1985. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

  • Procjena ugroženosti vrste
  • Procjenitelj(i)
   Nikola Tvrtković
  • Suradnik/ci
  • Obrazloženje procjene

  • Globalna procjena
   Nije procijenjena - NE
  • Europska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • Mediteranska procjena
   Nije procijenjena - NE
  • IUCN razlog promjene
   Nema promjene kategorije
  • Napomena uz razlog promjene
   -
  • Uzroci ugroženosti i mjere očuvanja
  • Razlog ugroženosti svake subpopulacije
   -
  • Korištenje
   -
  • Ugroze i njihovi učinci
   1.1 Stambena i urbana područja, 2 Poljoprivreda i akvakultura, 4.1 Ceste i željezničke pruge, 7.2 Brane i upravljanje vodama/korištenje voda, 8.1 Invazivne nezavičajne/strane vrste/bolesti, 9.3 Otpadne tekućine iz poljoprivrede i šumarstva, 11.2 Suše, 12.1 Druga ugroza
  • Obrazloženje (ugroze i njihovi učinci)
   Regulacija vodotoka i melioracije; isušivanje bara i mrtvaja; pretjerana upotreba pesticida; poribljivanje bara i povremenih stajaćica; neograđene asfaltne ceste, bez prolaza za vodozemce i usmjerivača. Iako nije na službenom popisu ugroženih (IUCN 2004), neki herpetolozi smatraju da bi ga zbog naglih promjena staništa u nizinama uz velike panonske rijeke u taj popis trebalo upisati (Arntzen i ost. 1997).
  • Postojeće mjere očuvanja
   11. Svojta je uključena u međunarodnu legislativu
  • Obrazloženje (postojeće mjere očuvanja)
   Postojeća zakonska zaštita: Zakon o zaštiti prirode, Habitats Directive: Annex II
  • Potrebne mjere očuvanja
   2.1. Upravljanje područjem/površinom, 2.3. Obnova staništa i prirodnih procesa, 5.1.2. Nacionalna razina
  • Obrazloženje (potrebne mjere očuvanja)
   Zakonom zaštititi vrstu. Zaštititi staništa i zabraniti unošenje riba u poznata nalazišta. Postavljanje propusta za vodozemce prilikom izgradnje ili rekonstrukcije cesta.
  • Potrebna istraživanja
   1.2 Veličina populacije, rasprostranjenost i prijašnji trendovi
  • Obrazloženje (potrebna istraživanja)
   Poglavito je nužno istražiti današnju rasprostranjenost i brojnost populacija jer su uglavnom poznati samo nalazi na rubu areala
  • Biologija vrste
  • Opis
   -
  • Staništa
   -
  • Obrazloženje (staništa i ekologija)
   U stajaćim vodama nizinskoga dijela dolina rijeka, uglavnom ispod 300 m n/m, gdje je pretežno vezan uz vodoplavna područja (Arntzen & Borkin 1997). Čest je i u barama i mrtvajama u poplavnim i močvarnim šumama, mlakama vlažnih livada i u močvarama, ali i u iskopima šljunka i jarcima uz ceste (Cabela & Grillitsch 2001). Krajem ožujka odrasli migriraju prema lokacijama mrijesta. Tijekom ljeta i jeseni veći je dio odraslih izvan vode; danju i za suha vremena skrivaju se pod srušenim deblima i starim panjevima. Ličinke se u vodi zadržavaju od travnja do rujna (Cabela & Grillitsch 2001). U listopadu i početkom studenoga migrira prema zimovalištima. PHYSIS Palaearctic Database staništa: 22; 24.11; 37; 44; 53; 89;
  • Duljina generacije
   -
  • Veličina i trend populacije
   -
  • Rasprostranjenost vrste
  • Globalna rasprostranjenost
   Endem Panonske nizine i nizina uz donji tok Dunava: Austrija, Madžarska, Češka, Slovačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldavija i Ukrajina (Arntzen i ost. 1997).
  • Nacionalna rasprostranjenost
   U Hrvatskoj živi samo u dijelu crnomorskog sliva: uz Dravu nizvodno od Varaždina, uz Dunav te uz Savu nizvodno od Turopolja (Karaman 1921, Wallis & Arntzen 1989, Arntzen i ost. 1997, Krizmanić i ost. 1997). Nalazi pojedinih populacija u Hrvatskoj mnogo su rjeđi nego nalazi parapatričke alpsko-dinarske vrste velikoga planinskog vodenjaka (carnifex) iste skupine svojti (agregata), s kojim tvori hibridnu zonu, npr. u Turopolju (Arntzen, usmeno) i kraj Varaždina (Lanza i ost. 1991).


  •   Rasprostranjenost:

  • Sistematika
  • Razred
   Amphibia
  • Podrazred
   -
  • Nadred
   -
  • Red
   Caudata
  • Porodica
   Salamandridae
  • Sinonimi
  • Taksonomski izvori
   -
  • Ostala hrvatska imena
   -
  • Strana imena
   Danube crested newt (engleski)
  • Locus typicus
   -
  • Bibliografija
  • ARNTZEN, J.W., BUGTER, R.J.F., COGÃLNICEANU, D. & WALLIS, G.P.(1997): The distribution and conservation status of the Danube crested newt, Triturus dobrogicus. Amphibia-Reptilia, 18: 133–142;
   ARNTZEN, J.W. & BORKIN; L. (1997): Triturus superspecies cristatus (Laurenti, 1768). In: GASC J.P., CABELA A., CRNOBRNJA-ISAILOVIC J., DOLMEN D., GROSSENBACHER K., HAFFNER P., LESCURE J., MARTENS, H., MARTÍNEZ RICA J.P., MAURIN H., OLIVEIRA M.E., SOFIANIDOU, T.S., VEITH, M. & ZUIDERWIJK, A. (eds.): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Muséum National d’Histoire Naturelle (IEGB/SPN), Paris,: 76–77;
   CABELA, A. & GRILLITSCH, H. (2001): Amphibien. In: CABELA, A., GRILLITSCH, H. & TIEDEMAN, F. (eds.): Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien un Reptilien in Österreich. Umweltbundesamt GmbH, Wien,: 162– 441;
   KARAMAN, S. (1921): Beiträge zur Herpetologie von Jugoslawien. Glasn. Hrv. prir. dr., Zagreb, 33: 194–209;
   KRIZMANIĆ, I., MESAROŠ, G., DŽUKIĆ, G. AND KALEZIĆ, M.L. (1997): Morphology of the Smooth newt (Triturus vulgaris) in former Yugoslavia: Taxonomical implications and distribution patterns. Acta zool. Hung., 43(4): 345–357;
   WALLIS, G.P. & ARNTZEN, J.W. (1989): Mitochondrial DNA variation in the crested newt superspecies: limited cytoplasmic gene flow among species. Evolution, 43, 88–104;